پیشنهاد بیمه نامه مسافرتی

شرکت بیمه :
بیمه البرز
نوع ویزا:
تک سفره
نام کشور مقصد:
شینگن انفرادی
مدت اقامت:
تا ۷ روز
نام شرکت کمک رسان:
evasam

حق بیمه با احتساب مالیات: 142572 ریال

کسر بابت تخفیف عمومی:0 ریال


حق بیمه قابل پرداخت: 142572 ریالتوضیحات: توضیحات: این طرح مشمول قاعده نسبی بیمه (ماده ۱۰ قانون بیمه) نمیگردد.

حریق
انفجار
صاعقه
زلزله
آتشفشان
سیل
نشست زمین
سرقت با شکست حرز
سقوط بهمن
ضایعات ناشی از برف و باران
سقوط قطعات هواپیما و هلی کوپتر
ترکیدگی لوله آب و تاسیسات
پوشش ها
خرید بیمه نامه


شرکت بیمه :
بیمه ایران
نوع ویزا:
تک سفره
نام کشور مقصد:
شینگن انفرادی
مدت اقامت:
تا ۷ روز
نام شرکت کمک رسان:
evasam

حق بیمه با احتساب مالیات: 142572 ریال

کسر بابت تخفیف عمومی:0 ریال


حق بیمه قابل پرداخت: 142572 ریالتوضیحات: توضیحات: این طرح مشمول قاعده نسبی بیمه (ماده ۱۰ قانون بیمه) نمیگردد.

حریق
انفجار
صاعقه
زلزله
آتشفشان
سیل
نشست زمین
سرقت با شکست حرز
سقوط بهمن
ضایعات ناشی از برف و باران
سقوط قطعات هواپیما و هلی کوپتر
ترکیدگی لوله آب و تاسیسات
پوشش ها
خرید بیمه نامه


شرکت بیمه :
بیمه آسیا
نوع ویزا:
تک سفره
نام کشور مقصد:
شینگن انفرادی
مدت اقامت:
تا ۷ روز
نام شرکت کمک رسان:
evasam

حق بیمه با احتساب مالیات: 142572 ریال

کسر بابت تخفیف عمومی:0 ریال


حق بیمه قابل پرداخت: 142572 ریالتوضیحات: توضیحات: این طرح مشمول قاعده نسبی بیمه (ماده ۱۰ قانون بیمه) نمیگردد.

حریق
انفجار
صاعقه
زلزله
آتشفشان
سیل
نشست زمین
سرقت با شکست حرز
سقوط بهمن
ضایعات ناشی از برف و باران
سقوط قطعات هواپیما و هلی کوپتر
ترکیدگی لوله آب و تاسیسات
پوشش ها
خرید بیمه نامه


شرکت بیمه :
بیمه دانا
نوع ویزا:
تک سفره
نام کشور مقصد:
شینگن انفرادی
مدت اقامت:
تا ۷ روز
نام شرکت کمک رسان:
evasam

حق بیمه با احتساب مالیات: 142572 ریال

کسر بابت تخفیف عمومی:0 ریال


حق بیمه قابل پرداخت: 142572 ریالتوضیحات: توضیحات: این طرح مشمول قاعده نسبی بیمه (ماده ۱۰ قانون بیمه) نمیگردد.

حریق
انفجار
صاعقه
زلزله
آتشفشان
سیل
نشست زمین
سرقت با شکست حرز
سقوط بهمن
ضایعات ناشی از برف و باران
سقوط قطعات هواپیما و هلی کوپتر
ترکیدگی لوله آب و تاسیسات
پوشش ها
خرید بیمه نامه