پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

مدیران اردو و تورهای گردشگری


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *

شرایط برگذاری اردو

2- نوع اردو:

زیارتی
سیاحتی
تفریحی
آموزشی تئوریک
آموزش عملی
کوهنوردی
مناطق جنگی
ورزشی
سایر
روز
نفر
نفر

نحو انجام اردو

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه