پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر و تامین آتیه


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *

مشخصات بیمه شده

پسر
دختر

شرایط بیمه عمر و تامین آتیه و پوشش های تکمیلی مورد تقاضا

ریال
ریال
درصد
درصد

پوشش های تکمیلی:

1- از کار افتادگی کامل و دائم

حق بیمه

2- حادثه

3- بیماری های خاص

4- آتش سوزی


پوشش خطرات اضافی زلزله و آتشفشان همراه با بیمه آتش سوزی

استفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده

بیمه گذار بیمه شده سایر

استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده

سوالات عمومی و پزشکی مربوط به بیمه شده

سانتی متر
کیلوگرم
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

آیا به بیماری های زیر دچار بوده و یا هستید؟

بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه

<