فرم پیشنهاد بیمه باربری (وارداتی/ صادراتی)


انتخاب شخصیت
کد ملی
نام
نام خانوادگی
شماره همراه
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس

مشخصات ذینفع

مشخصات محموله

مشخصات حمل

مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
با احتساب 10% با احتساب 20%
بله خیر
بله خیر

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه