فرم پیشنهاد بیمه باربری (وارداتی/ صادراتی)


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *

مشخصات ذینفع

مشخصات محموله

مشخصات حمل

مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
مجاز غیر مجاز
با احتساب 10% با احتساب 20%
بله خیر
بله خیر

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه