پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

کارفرما در مقابل کارکنان


انتخاب شخصیت
کد ملی
نام
نام خانوادگی
شماره همراه
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس

سوابق بیمه ای

شرح فعالیت

عمرانی
ساختمانی
عدد
نفر
نفر
نفر
شرح تعهدات بیمه نامه سقف تعهدات بیمه نامه - ریال
هر نفر در هر حادثه تعداد نفرات مبلغ کل
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی
غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام
هزینه های پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیمه نامه

لیست پوشش های اضافی بدون سرمایه :

1- پوشش کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار
2- پوشش مسئولیت مهندسین طراح، محاسب، ناظر، مشاور و ...
3- پوشش شخص مهندسین طراح، محاسب، ناظر، مشاور و ...
4- پوشش پرداخت خسارت بدون ارائه رای دادگاه
5- پوشش پیمانکاران فرعی
6- پوشش هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
7- پوشش کارکنان در مقابل وسیله نقلیه موتوری داخل کارگاه
8- پوشش برای شخص کارفرما و پیمانکار
9- پوشش حوادث غیر مرتبط با کار اصلی
10- پوشش افزایشات و نوسانات تعداد نیرو حداکثر تا 20%
11- پوشش قصور و اهمال و سهل انگاری غیر عمدی کارکنان
12- حذف فرانشیز خسارت هزینه پزشکی
13- پوشش کارکنان در ماموریت های خارج از کارگاه(.... نفر با نام)
14- پوشش کارکنان اتباع بیگانه
15- پوشش حوادث ناشی از جرثقیل (مسئولیت اپراتور، راننده، عملیات جا به جایی)

لیست پوشش های اضافی دارای سرمایه :

1- پوشش مابه التفاوت افزایش دیه تا دو سال آتی، تا سقف :
ریال
2- پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر نفر در هر حادثه و در کل برای چند نفر :
ریال
نفر
3- پوشش پرداخت دیه دوم و بیشتر به مبلغ :
ریال
نام افراد در ماموریت های خارج از کارگاه :

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه