پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

کارفرما در مقابل کارکنان


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *

انتخاب شرکت/های بیمه گر

سوابق بیمه ای

شرح فعالیت

عمرانی
ساختمانی
نفر
نفر
نفر
شرح تعهدات بیمه نامه سقف تعهدات بیمه نامه - ریال
هر نفر در هر حادثه تعداد نفرات مبلغ کل
تعهد فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه عادی
عهد فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه حرام
تعهد هزینه پزشکی برای هر نفر

لیست پوشش های اضافی بدون سرمایه :

1- پوشش کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار
2- پوشش مسئولیت مهندسین طراح، محاسب، ناظر، مشاور و ...
3- پوشش شخص مهندسین طراح، محاسب، ناظر، مشاور و ...
4- پوشش پرداخت خسارت بدون ارائه رای دادگاه
5- پوشش مسولیت پیمانکاران فرعی
6- پوشش پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه
7- پوشش کارکنان در مقابل وسیله نقلیه موتوری داخل کارگاه
8- پوشش برای شخص کارفرما و پیمانکار
9- پوشش حوادث غیر مرتبط با کار اصلی
10- پوشش افزایشات و نوسانات تعداد نیرو حداکثر تا 20%
11- پوشش قصور و اهمال و سهل انگاری غیر عمدی کارکنان
12- حذف فرانشیز خسارت هزینه پزشکی
13- پوشش کارکنان در ماموریت های خارج از کارگاه(.... نفر با نام)
14- پوشش مسولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث
15- پوشش حوادث ناشی از تاور کرین (مسئولیت اپراتور، راننده، عملیات جا به جایی)
16- پوشش مسولیت کارفرما و سایر شرکا بیمه گذار در قبال کارکنان
17- پوشش مسولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان پیمانکار
18- عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه مربوط به افزایش متراژ ساختمان حداکثر تا ۲۰٪
19- پوشش حوادث ناشی از انفجار مواد ناریه

لیست پوشش های اضافی دارای سرمایه :

*1- پوشش مابه التفاوت افزایش دیه تا دو سال آتی، تا سقف :
ریال
نفر
جمع
*2- پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر نفر در هر حادثه و در کل برای چند نفر :
ریال
نفر
جمع
*3- پوشش پرداخت دیه دوم و بیشتر به مبلغ :
ریال
ریال
جمع
نام افراد در ماموریت های خارج از کارگاه :

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه