پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مهندسی

تمام خطر پیمانکاران (CAR)


مدت بیمه: مدت زمان اعلام شده بایستی مدت ذکر شده در پیمان باشد و در صورت تمایل برای تهیه بیمه نامه جهت بخشی از مدت قرارداد مجوز کتبی کارفرما الزامی می باشد.

‍‍ فاصله محل اجرای پروژه تا نزدیکترین رودخانه:(برای کمتر از 5 کیلومتر مشخصات رودخانه نیز ذکر شود)

اقلام مورد بیمه مبالغ بیمه شده
1- ارزش قرارداد (ریال)
2- مصالح و تجهیزات و اقلام تهیه شده توسط صاحبکار (ریال)
3- لوازم و تجهیزات ساختمانی پیمانکار از قبیل چوب بست و پل های موقت و لوازم و تاسیسات و . (ریال)..
4- ماشین آلات ساختمانی پیمانکار یا کارفرما (ریال)
5- برداشت ضایعات (ریال)
6- اموال مجاور (مربوط به کارفرما یا پیمانکار) (ریال)
7- تعدیل (برآورد افزایش پیمان به روز محاسبه گردد) (ریال)
جمع مبالغ بیمه شده تحت بخش یک (ریال)
بخش 2: تعهدات بیمه گر در قبال اشخاص ثالث
اقلام مورد بیمه حدود غرامت
1- غرامت بدنی برای هر نفر در هر حادثه:(شامل ریال هزینه پزشکی)
2- غرامت بدنی در طول مدت (ریال)
3- خسارت مالی در هر حادثه (ریال)
4- خسارت مالی در طول مدت قرارداد (ریال)
جمع مبالغ بیمه شده تحت بخش دو (ریال)
پوششها و سایر موارد درخواستی:
1- کلوز 003 پوشش دوره نگهداری
2- کلوز 006 پوشش هزینه های اضافی مربوط به اضافه کاری و کار در شب و کار در تعطیلات عمومی و حمل سریع
3- فرانشیز کلیه موارد 10% هر خسارت حداقل 3000000 ریال در هر حادثه:


موارد اجباری را بارگذاری کنید

نکات ضروری:(مطالب ذیل مضمون مواد مهم قانون بیمه گری در بیمه تمام خطر بوده که به اختصار نگارش شده است)

1- موضوع ماده 10 قانون بیمه گری (قائده نسبی):
در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خواهد بود.
مثال: اگر ارزش اظهار شده پروژه در کل بخش یک 70 میلیارد ریال باشد در حالی که ارزش واقعی آن 100 میلیارد ریال است در صورت وقوع حادثه تنها 70 درصد از کل خسارت قابل پرداخت می باشد.(مبلغ مندرج در پیمان + قیمت روز ماشین آلات + نظر کارشناس معتمد بیمه در خصوص سایر موارد بخش یک مبنای ارزش گذاری در زمان وقوع حادثه میباشد)
"هرگونه تغییر در مدت و یا مبلغ پیمان بایستی با موافقت ذینفع بیمه نامه (کارفرما) باشد و در غیر اینصورت اعمال ماده 10 بدیهی خواهد بود"
2- موضوع ماده 12 و 13 قانون بیمه گری:
هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب ارائه نماید و مطالب مذکور طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.../... و اگر غیر عمد باشد قبل از وقوع خسارت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافه مطالبه و یا بیمه نامه را فسخ نماید و در صورتی که اطلاع بیمه گر بعد از وقوع خسارت باشد خسارت بر اساس حق بیمه محاسبه شده به حق بیمه واقعی محاسبه میگردد.(از آنجا که اصل حسن نیت حاکم بر قوانین بیمه می باشد اثبات عمد بیمه گذار به عهده شرکت بیمه گر خواهد بود)
3- موضوع ماده 16 قانون بیمه گری(تشدید خطر):
هرگاه بر اثر فعل و یا ترک فعل بیمه گذار و یا اشخاص ثالث خطر مورد بیمه تشدید شود بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند و در غیر اینصورت اعمال مواد 10 و 12 و 13 قانون بیمه گری متصور خواهد بود.
تاریخ:
نام و نام خانوادگی:
امضاء مدیر پروژه یا سرپرست کارگاه:

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه