پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤلیت مدنی

مدیران شهربازی در قبال استفاده کنندگان


انتخاب شخصیت*
کد ملی*
نام*
نام خانوادگی *
شماره همراه *
تلفن ثابت
کد پستی
آدرس *

عنوان و شرایط مورد بیمه

بلی خیر
دستگاه
نفر
نفر

ساعت کاری شهر بازی:

تعداد دستگاه های موجود در شهر بازی

قوانین حاکم برای تکمیل فرم پیشنهاد و درخواست صدور بیمه نامه